Kanehisa Laboratories

« KEGG » Japanese

KEGG Project Members

Professor Minoru Kanehisa kanehisa@kuicr
Kyoto Members Miho Furumichi
Tomoko Komeno
Tomomi Kamiya
Miwako Matsumoto
Naomi Takahashi
Wen Chen
Zhao Jin
Toshi Nakatani
Saeko Adachi
Tokyo Members Yuriko Matsuura
Atsuko Yano
Aya Ito
Atsuko Miyajima
Waka Masuyama
Kayo Ehira
Le Na
Yixuan Song
HGC, U Tokyo Mari Ishiguro
System Development   Yoko Sakamoto
Masayuki Kawashima
Satoshi Miyazaki
Koichi Ohkubo
Hidaye Uehara
Kazutsugu Nishikawa
kuicr --> kuicr.kyoto-u.ac.jp


To obtain copyright permission please use this form. Do not send emails.
Please also use the feedback form for inquiries about KEGG.
Kanehisa Laboratories Pathway Solutions Bioinfomatics Center