Kanehisa Laboratories

« KEGG » Japanese

KEGG Project Members

Professor Minoru Kanehisa kanehisa@kuicr
Secretary Yuko Irabu kegglab@scl
Tamami Fukushiro kegglab@scl
Kyoto Members Miho Furumichi miho@scl
Mao Tanabe mao@scl
Tomoko Komeno ktomoko@scl
Tomomi Kamiya tomomi@scl
Kanae Morishima kanae@scl
Miwako Matsumoto miwako@scl
Naomi Takahashi naomi@scl
Wen Chen wenchen@scl
Zhao Jin jin@scl
Tokyo Members Yuriko Matsuura myuriko@hgc
Atsuko Yano a-yano@hgc
Aya Ito aya@hgc
Atsuko Miyajima ayoda@hgc
Waka Masuyama wmasuyam@hgc
Fumi Nagayoshi fumi@hgc
Kayo Ehira kayo@hgc
Le Na lena@hgc
Yixuan Song yixuan@hgc
HGC, U Tokyo Mari Ishiguro mari@hgc
System Development   Yoko Sakamoto
Satoshi Miyazaki
Kazutsugu Nishikawa
Koichi Ohkubo
kuicr --> kuicr.kyoto-u.ac.jp
scl --> scl.kyoto-u.ac.jp
hgc --> hgc.jp


To obtain copyright permission please use this form. Do not send emails.
Kanehisa Laboratories NPO Bioinformatics Japan Pathway Solutions